بست یا اتصالات


با اجاره اسپیس فریم ها متوجه این امر می شوید که اتصالات صورت گرفته به صورت اشکال هندسی منظم و با چیدمانی متحد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. توسط بست اسپیس می توان اسپیس فریم ها را به صورت فوق العاده محکم و زیبا به یکدیگر اتصال داد.این اسنحکام به دلیل تقسیم نیروی وارد شده به کل مجموعه می باشد و همینطور وزن وارده آنها به زمین نیز در جهات مختلفی صورت می گیرد.با اجاره اسپیس فریم برای ساخت انواع فضاها مانند تابلو، بنر، سالن و... استفاده نمایید.