اسپیس فریم چیست؟


اسپیس فریم ها اشکال هندسی هستند که از نظم خاصی برخوردارند.اجاره اسپیس فریم از طریق نیروی سازه صورت می گیرد.با اجاره اسپیس فریم علاوه بر استحکام به زیبایی نیز توجه خاصی شده است.برای ایجاد اسپیس فریم از چند اسپیس فریم استفاده نموده و آنها را ادغام کرد.این امر موجب تنوع در زیبایی و طراحی می شود.

ابعاد اسپیس فریم

# نوع تولید اندازه (سانتی متر cm) اندازه (متر m)
1 اسپیس فریم صاف 15
2 اسپیس فریم صاف 30
3 اسپیس فریم صاف 50
4 اسپیس فریم صاف 60
5 اسپیس فریم صاف 70
6 اسپیس فریم صاف 100 1 متر
7 اسپیس فریم صاف 200 2 متر
8 اسپیس فریم صاف 230
9 اسپیس فریم صاف 250
10 اسپیس فریم صاف 270
11 اسپیس فریم صاف 300 3 متر
12 اسپیس فریم صاف 370
13 اسپیس فریم صاف 400 4 متر
-
14 اسپیس فریم قوس (کِرو) 100 1 متر
15 اسپیس فریم قوس (کِرو) 245
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 300 3 متر
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 370