سن (استیج) اسپیس فریم


اجاره اسپیس فریم ها در برپایی نمایشگاه ها تنوع خاصی را برای غرفه های گوناگون ایجاد می نماید. با اجاره اسپیس فریم می توان سازه های نمایشگاهی شیک و شکیلی را ایجاد نمود. ساخت این غرفه ها می تواند به صورت همیشگی و یا موقت باشد. با اجاره اسپیس فریم میتوان مساحت کمتری را در مدت زمان بسیار کوتاه اشغال کرد.


سن اسپیس فریم
سن اسپیس فریم
استیج اسپیس فریم
استیج اسپیس فریم